Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นำโดย
นางสาววัฒนาวดี ทัสดินทร ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยนายสวง นพคุณ ครูบัญชี
และพนักงานราชการในสังกัด ร่วมจัดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรนำองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยมี นายสุดสาคร ฤทธิ์เต็ม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional