Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.2     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 2
พร้อมร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคจาก
การปฏิบัติงาน โดยได้ให้คำแนะนำ วิธีการแก้ไข และแนวทางในการ
ดำเนินงานแก่สหกรณ์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สหกรณ์ร่วมแสดง
ความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสหกรณ์ โดยมี
นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมให้การตอนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional