Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4ประจำปี 2559 และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”       เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหล้า
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และโครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี นายพงษ์ศักดิ์
ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้าน
ป่งไฮราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

       ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้ คำแนะนำ และวิธีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
อาชีพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกร ประชาชน นักเรียน และคณะครู
ได้ทราบถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี ให้สามารถจัดทำบัญชีได้ สามารถ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่างเหมาะสม มีเหตุมีผล
เป็นการสร้างความมีวินัยทางการเงินที่ดีแก่ตนเองและครอบครัว โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional