Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นายสมบัติ แย้มสมพร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
ปี 2559
โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน
      ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี
พร้อมให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับ -รายจ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้รู้จักการออมจากการบันทึกบัญชีตามวิธีเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีเกษตรกรที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 88 คน ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional