Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
ได้ร่วมบูรณาการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมีนางสาวโสภารัตน์ ประเสริฐสังข์ อาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) อำเภอเซกา
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และเกษตรกร จำนวน 20 คน ณ ศาลา
ประชาคมบ้านห้วยผักขยะ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional