Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตท.2 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer”     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย
นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำข้าราชการ
ในพื้นที่ สตท.2 ที่ปฏิบัติงาน Smart Officer
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer
” เพื่อให้ข้าราชการทราบถึง
สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการเกษตรในอนาคต และเรียนรู้ความ
เร่งด่วนที่จะต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเป็นข้าราชการที่ดี มีอุดมการณ์
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณขับเคลื่อนการพัฒนา ยกระดับเกษตรกรให้ยืน
ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งสามารถคิด วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการพัฒนาให้เกษตรกร
ของประเทศมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดทั้งเรียนรู้วิธีถ่ายทอดองค์ความรู้การ
พัฒนาที่ถูกต้องแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
โดยมี นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ โรงแรม เอ-วัน รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional