Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
นำโดย นางภิรมย์ญา วิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากการ
สอบบัญชี ณ ศาลาเอนกประสงค์หลังศาลหลักเมืองอำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
     ทั้งนี้ สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 50,213,886.69 บาท ปริมาณธุรกิจ
โดยรวม 175,763,670.33 บาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 3,458,429.47 บาท
สมาชิกทั้งสิ้น 631 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional