Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กําแพงเพชร จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"ชุมชนต้นแบบ คนรักการทําบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กําแพงเพชร
นำโดย นางสาวยุพา โง้วตระกูล หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กําแพงเพชร มอบหมายให
นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ และบุคลากรในสังกัด ดําเนินการ
ตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 : "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทําบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของ
แผ่นดิน” ปีงบประมาณ 2559
โดยมีเป้าหมายการดําเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดทําบัญชีและ
เสริมสร้างความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรในชุมชนบ้านหนองบง หมู่ที่ 21 ตําบล
โกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 25 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional