Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)      เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2559 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางสาวพิชญาภัค เพียรชอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนายเชิด
ราชชิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2559 พร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการ
ให้ความรู้การบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน โดยมี นายสุทธิบัตร
เผื่อแผ่ ครูบัญชีอาสา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลศรีแก้ว
อำเภอศรีรัตนะ และนางรัตนา ศิลาอาจ ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional