Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กทม. ร่วมจัดกิจกรรมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559”        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมจัดกิจกรรมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559”
พร้อมทั้งร่วมจัดฐานเรียนรู้ด้านบัญชี
โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่
โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และเกิดการน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี นายกรพัส
หาญกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional