Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี จัดศึกษาดูงานโครงการชุมชนรักการทำบัญชี ปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี นำโดย
นางละออง พุทธเสน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด จัดศึกษาดูงานโครงการชุมชนรักการทำบัญชี เพื่อส่งเสริม
และพัฒนา เพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีและการใช้ข้อมูล
ทางบัญชีให้มากขึ้น โดยมี นายถนอม ยังเจริญ เกษตรกรดีเด่นระดับภาค
สาขาบัญชีฟาร์ม เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานและเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้แก่เกษตรกรในโครงการ จำนวน 60 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการผลิตข้าวต้นทุนต่ำ อำเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional