Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การจัดทำบัญชีครัวเรือน”     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นางสาวรักไพร เมือบศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวพรพิมล
โคธิเสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การจัดทำ
บัญชีครัวเรือน”
ตามโครงการฝึกอบรมโครงการฟื้นฟูลูกหนี้นอกระบบเพื่อปรับแนวคิด
ในการดำเนินชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่สามารถ
กู้เงินจากธนาคารได้ เพื่อฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตของผู้เข้ารับ
การอบรม โดยใช้วิธีการทางบัญชีเข้ามาช่วย ทำให้สามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย
ในครัวเรือนของตนเองได้ และเห็นความสำคัญของการจดบันทึกบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงสามารถนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 43 คน โดยมี
นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร
คลังจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม
Conference ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional