Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางมณีวรรณ
เครือคุณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ นางสาวกุญช์ภัสส์โยธะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีปฏิบัติการ นายเชาวลิต ท่าน้ำเที่ยง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนายศราวุธ เชิงดี เจ้าหน้าที่
โครงการ
จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวาย
ความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนต้นแบบได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักการบันทึกบัญชี ลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมด้านการออม
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแวง หมู่ 10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional