Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่     เมื่อวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่
พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน เกษตรกร
และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอ
ปลวกแดง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional