Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดอบรมโครงการเสริมความคิด ติดปีกผู้บริหารสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมความคิด ติดปีกผู้บริหารสหกรณ์
ด้านการเงินการบัญชี
โดยมีคณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่มอบหมาย
ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
ที่ยังอบรมไม่ครบตามจำนวนตามตัวชี้วัดของเอกสารงบประมาณ จำนวน 41 แห่ง ๆ ละ
2 คน รวม 82 คน เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การสอบบัญชีภาคเอกชน การคุ้มครองระบบสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสหกรณ์
ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำไป
กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional