Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.บ่อทอง     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย
นางสาวกฤติมา คำนาค นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนายสมชาติ
สกุณาเรืองศรี ครูบัญชีอาสาประจำศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอบ่อทอง
ร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชี
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งในด้านการผลิตทางการเกษตร และการตลาดให้สามารถเข้าถึง
ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด โดยเกษตรกร
สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้
โดยมีนางวรันต์ภรณ์ นาวีรัตนวิทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ข้าว) ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional