Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยภูมิ ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย
นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
พร้อมด้วยข้าราชการ
และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี
งบประมาณ 2559
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี
ต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยมี
นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลตำบลชีลอง
ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional