Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี ร่วมดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง ในโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง     เมื่อวันที่ 21 - 22 และ 25 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
นำโดย นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
เป็นประธาน
คณะทำงานดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางในจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 14
ผู้แทนสถาบันวิจัยยางฉะเชิงเทรา ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีและคณะทำงาน ลงพื้นที่ดำเนินการ
ตรวจนับชนิด จำนวน ปริมาณและตรวจสอบคุณภาพยางจังหวัดชลบุรี
ในโครงการมูลภัณฑ์
กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง
ณ โกดัง บริษัท ชญานนท์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด โกดังนางสุขมาศ ศิริรักษ์
และโกดัง หจก.ศุขนำทรัพย์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ นางพรทิพย์ ใหม่จู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน ร่วมกับคณะทำงานฯ
ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง ณ โกดัง บริษัท ซี แอนด์ ที
โมดูลาร์ จำกัด อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional