Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดคลินิกบัญชีในโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
เปิดงาน ณ วัดวรุณดิตถาราม หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
     ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุน
อาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกร เยาวชน และ
ประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผน
การใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional