Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พะเยา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางเมธาวรินทร์
เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การ
เกษตรแม่ใจ จำกัด
สำหรับสิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2559 เพื่อเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีต่อไป พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/
เสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการแก้ไข และปรับปรุงอันจะส่งผลดีต่อการ
ดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ
จำกัด อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional