Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมสอนแนะการทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นางสาวพิมพ์พิศา ธาตุลม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม
พิธีเปิด
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรม
งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
โดยมีนายวรสรณ์ ป้อมไชยา ปลัดอำเภอเมือง
บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรบ้านไร่สุขสันต์ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการบูรณาการ
ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่างมีเหตุมีผล
รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional