Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เขต 18      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ นำโดย
นางตันติมา รักภูธร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต
โดยมีนางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ให้เกียรติ
เป็นประธานในที่ประชุม โดยร่วมหารือและพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกวดการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระดับเขต และกำหนด
แผนงาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการประกวด โครงการฯ ประจำปี 2559 โดยมีจังหวัดใน
เขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 เข้าร่วมประกวด จำนวน 4 จังหวัดคือ
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุม
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional