Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นางสาวภัทราดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (รอบปีบัญชี 1 มี.ค.2558-31 มี.ค.2559)
สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด
โดยมีนายณรงค์ คงมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
จัดการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน เพื่อรับทราบผลการ
ดำเนินงาน แผนการบริหารงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ เรื่องแจ้งให้ทราบ
ข้อตกลง ข้อบังคับ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก พร้อมให้ข้อ
เสนอแนะในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และชี้แจงงบการเงิน ให้สมาชิกของ
สหกรณ์ฯ ได้ทราบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional