Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ เฉลิมพระเกียรติฯ     เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น ร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น
เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ และชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงานจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การวางแผน
จัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนศิลา
สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่
และห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional