Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559 ระดับเขต 12 บ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย
นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
พร้อมคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดโครงการพัฒนา
การเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
โดยมี นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานที่ประชุม เพื่อประเมินผล
และให้คะแนนการประกวดการดําเนินงานของโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional