Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุดรธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย
นางรติกร สว่างเพ็ชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาววะนิดา
สิงห์เสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี หัวข้อ
"การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร
เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้า
ร่วมงาน เพื่อใช้เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดยมี
นายจีรศักดิ์
คำรณฤทธิศร นายอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เป็นประธานเปิดพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ.กุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional