Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นำโดย นายยุทธเอก สายปัญญาเจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส
พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) และบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)
ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
     ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่นักเรียน เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถใช้เป็น แนวทางในการ
ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional