Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม สอนแนะความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือน”     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ำโดย นางสาวกนกรส
อินทะนิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง
"การจัดทำบัญชี รับ – จ่าย ครัวเรือน” ในโครงการฝึกการอบรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"เรียนรู้ตามรอยพ่อ สู้ความพอเพียง”
ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
มุกดาหาร เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือน ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของ
ตนเองและครอบครัว สามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของตนเอง เกิดการประหยัดและการออม
นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตต่อไป โดยมีประชาชนตำบลพะทาย
เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional