Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.แกลง และ อ.วังจันทร์     เมื่อวันที่ 22 และ 25 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน เกษตรกร
และผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 6 ตำบลพลงตาเอี่ยม
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional