Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตราด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด
เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอเกาะช้าง บ้านด่านใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการ
จัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสู่ บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการ
ประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเองได้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional