Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นางสาวยุพา นิยะนุช นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี
เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
โดยร่วมจัดนิทรรศการ
และให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
อาชีพแก่เกษตรกรจำนวน 150 คน เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก
โดยมี
นางสาวพรพิมล โคธิเสน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้
โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาล ทองชน ปลัดอำเภออาวุโส รักษา
ราชการแทนนายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโนนสวนปอ ตำบลบึงโขงหลง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional