Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
พร้อมด้วย
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี9 มิถุนายน
2559 "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" (บัญชี
เครื่องมือทางความคิด มุ่งสู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง)
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ด้วยการทำบัญชีและใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง
โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครพนม ร่วมกับ นายปราโมทย์ แสงสว่าง ครูบัญชีประจำศูนย์การเรียนรู้ ประจำ
อำเภอธาตุพนม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชี และนายทรงศักดิ์
กวานปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสโน
ร่วมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมจัดเวทีเสวนาผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน เพื่อร่วมสร้างและ
ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนคนรักการทำบัญชี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ ร่วมเสวนา
ครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6
บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional