Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย จำกัด    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
นำโดย นางสาวกิ่งเกษ บุญพูน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรโซ่พิสัย จำกัด
อำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงกาฬ โดยมีสมาชิกจำนวน 2,576 คน ดำเนินงาน
ระหว่างปี 145 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจระหว่างปี 99 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิ
1,973,096.00 บาท
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมชี้แจงงบ บทบาทภารกิจ
หน้าที่ของสำนักงานฯ ที่มีต่อสหกรณ์ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/เสนอแนะในการ
ดำเนินงานของสหกรณ์จากการตรวจบัญชีประจำปี เพื่อให้เกิดการแก้ไขและ
ปรับปรุง อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานต่อไปในอนาคต และเพื่อประโยชน์
ของสมาชิกของสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 270 คน ณ หอประชุม
อำเภอโซ่พิสัย อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional