Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ
บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
ราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร เพื่อให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการจัด
ทำบัญชี สามารถนำข้อมูลบัญชีไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน
60 คน เข้าร่วมโครงการฯ
ณ ศาลาวัด บ้านท่ากลิ้ง ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด
และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านศรีวิไล ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional