Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559      เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
เข้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การจัดทำบัญชีต้นทุน
การผลิต” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
การเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยให้คำแนะนำการทำ
บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร และประชาชน
ทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตและภูมิปัญญาที่เหมาะสม
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน และองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional