Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมจัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559”
โดยร่วมให้
ความรู้การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน ให้รู้ถึงวิธีการลงบันทึกบัญชี เพื่อใช้
บันทึกรายรับ รายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน รวมทั้งเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง
เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นา
ของตนเอง โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน 200 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมูที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลาด
อำเภอเรณูนคร และศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4
บ้านกุดกุ่มน้อย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional