Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมความคิด ติดปีกผู้บริหารสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี
เสริมสร้างความรู้การสอบบัญชีภาคเอกชน ช่วยบริหารงานสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ซับซ้อน
และยังมีสหกรณ์หลายแห่งดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่อาจเกิดความ
เสี่ยงหรือความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือกรอบวัตถุประสงค์ ดังนั้น ผู้บริหารและฝ่าย
จัดการของสหกรณ์ จำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อจะได้รู้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถกำหนดแนวทาง วิธีการบริหาร
จัดการสหกรณ์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ อันจะ
ส่งผลกระทบต่อมวลสมาชิกและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ นอก
จากนี้ ปัจจุบันสหกรณ์มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงต้องมีความรู้ ความเข้า
ใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงาน สร้างความ
ตระหนักให้สหกรณ์มีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มี
คุณภาพ ซึ่งหากสหกรณ์ไม่ดำเนินการจะเป็นความผิดตามกฎหมาย
ด้วย ซึ่งในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีการมอบหมายงาน
สอบบัญชีสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตรวจสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีความพร้อมและปรับเปลี่ยนบทบาทของสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์จากผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีไปทำหน้าที่กำกับดูแลและ
พัฒนาความรู้ให้กับสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี
ช่วยลดและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ด้วย
     อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมฯ ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญของฝ่าย
บริหารและ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ภาคเอกชน จึงได้จัดให้มีโครงการเสริมความคิด ติดปีกผู้
บริหารสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสอบ
บัญชีภาคเอกชน ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองระบบสหกรณ์ด้านการเงินการบัญชี และ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับสหกรณ์ ตลอดจนให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้มากำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารของสหกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยการสัมมนาในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 1
สิงหาคม 2559 ณ ห้องสามเสน 1 ชั้น 2 โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงานหรือฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เป้าหมาย 41 แห่ง จำนวน 82 คน.
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional