Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นำโดย
นางสาวยุพา นิยะนุช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โดยมีนายสำพรต จันทร์หอม
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรบ้านศรีอุดม ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
     ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการบูรณาการ
ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ
โดยมี นางสาวจิตติยา สุมารสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ประจำฐานเรียนรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยการใช้ข้อมูลบัญชีเป็นหลัก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional