Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองบัวลำภู
บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู
ออกหน่วยบริการประชาชน
ในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
พื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร
ให้มีสุขภาพอนามัย และชีวิตที่ดี
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน วิธีการบันทึกบัญชีเบื้องต้น
และประโยชน์ของการทำบัญชีในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความ
สำคัญของบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
ทำให้รู้ว่ามีรายรับจากไหน ใช้จ่ายเป็นค่าอะไร รู้จักการเก็บออมเงิน และนำไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวันได้จริง
โดยมีนายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
เปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลำภู


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional