Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.เชียงราย จัดโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เชียงราย
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด จัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 "ชุมชนต้นแบบ
คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน"
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง โดยดำเนิน
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มข้าวอินทรีย์ บ้านป่าเปา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำ
บัญชีให้กับประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย โดยมีครูกนกวรรณ เกิดศิริ ครูบัญชี
อาสา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านป่าเป้า ตำบลเจริญเมือง
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional