Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยะลา ร่วมจัดกิจกรรม "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมจัดกิจกรรม "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อ
พ่อของแผ่นดิน
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน
2559
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการทำบัญชี และใช้ข้อมูลทางบัญชี
เป็นเครื่องมือสร้างความพอเพียง โดยมีการกำกับ แนะนำ และติดตามการจด
บันทึกบัญชี อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเป้าหมายมีการดำเนินชีวิตที่พอเพียง
มีวินัยทางการเงิน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม อันจะนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โดยได้รับเกียรติจากนายบุญเติม รองเลื่อน นายอำเภอธารโต พร้อมด้วย
นายอัฐพล นนทะโครต ปลัดอำเภอธารโต และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบันนังกระแจะ
เข้าร่วมงาน ณ ชุมชนบ้านบันนังกระแจะ หมู่ที่ 5 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional