Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.บึงกาฬ ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์การเกษตรศรีวิไล จำกัด     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ หาญคำหาญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรศรีวิไล จำกัด เพื่อเข้าร่วมรับฟังผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของสหกรณ์
ในปีต่อไป พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต/เสนอแนะในการดำเนินงานของสหกรณ์
เพื่อให้เกิดการแก้ไข และปรับปรุงอันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจต่อไปใน
อนาคต และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกของสหกรณ์
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 36 คน ณ ศาลาประชาคมอู่คำ หมู่ 7 อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional