Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. นครพนม ร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2559     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ร่วม
ประชุม "คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่
9/2559” โดยจังหวัดนครพนมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ ระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สหกรณ์
ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายในวงเงินที่เห็นสมควรให้กู้สัญญาละไม่เกิน
5,000,000 บาท และได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้ และขอเบิกเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีสหกรณ์แจ้งความประสงค์ขอ
กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง วงเงิน 6,500,000 บาท โดยมี นายจาตุรันต์
สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional