Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมป่ารักษ์น้ำ สู่ความชุ่มชื่น เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional