Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559      เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นำโดย
นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2559”
เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม ร่วมจัดฐาน
เรียนรู้ด้านบัญชี โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
โดยมีนางนงนุช บุญมาเลิศ ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งร่วมกัน
ปลูกแฝกเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional