Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.บ้านแพง     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสุดาวรรณ์ โสมเกียรติตระกูล ครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ฯ
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559”
โดยร่วมให้
ความรู้การจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน เพื่อให้รู้ถึงวิธีการลงบัญชีรับ – จ่าย
ในครัวเรือน ใช้บันทึกรายรับหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือนรวมทั้งถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับ
ปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไปประยุกต์
ใช้ในไร่นาของตนเอง โ
ดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการจำนวน 100 ราย โดยมี
นายสมบูรณ์ ชนะหาญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ รักษาราชการแทน
นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional