Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)”     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
นำโดย นางสุพัฒตรา วงศ์ไกร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัด
ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้
ด้านบัญชีในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ
การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559”
โดยสอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้รู้ถึงวิธีการลงบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
ใช้บันทึกรายรับหรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน อีกทั้งเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไป
ประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง
โดยมีเกษตรกรจำนวน 100 คน เข้ารับบริการ
โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล อารมณ์ชื่น นายอำเภอนาทม เป็นประธาน
เปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2
ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional