Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ลำปาง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย
นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง
จัดเสวนาโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
"ชุมชนต้นแบบ คนรักการ
ทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน”
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ต้นแบบใช้ข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ และมีเงินออม โดยมีสมาชิกชุมชนบ้านแม่พริกลุ่ม หมู่ 1 เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 50 ราย พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วนในอำเภอ
แม่พริก อาทิ นายกเทศบาลตำบลแม่พริก เกษตรอำเภอแม่พริก ประธานสหกรณ์
การเกษตรแม่พริก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่พริก และผู้ใหญ่บ้านแม่พริกลุ่ม
เข้าร่วมโครงการ ณ วัดแม่พริกลุ่ม หมู่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional