Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติฯ     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 นางสาวนัยนา โคตรสมบัติ นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมโครงการ
ปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม
2559
โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด
กาฬสินธุ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอสามชัย อบต.สำราญใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อกระตุ้น
จิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้รู้สึกรัก
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
โดยมีพระภิกษุ ข้าราชการ
ทหาร ตำรวจ นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชน
ชาวอำเภอสามชัย ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง ประดู่ พะยูง เสลา
อินทนิล จำนวน 5,000 กล้า บนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของบ้านหนองกุงน้อย
ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ในอนาคตต่อไป
ณ วัดอโศกธรรมาราม บ้านหนองกุงน้อย
ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional