Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559     เมื่อวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด
ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิตโดย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 4 อำเภอ
ประกอบด้วย อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภออาจสามารถ
และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี
เปิดงานวันถ่ายทอด
ความรู้ (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายสวัสดิ์ ลาโพธิ์)
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional